Salgsvilkår

Oversikt Vår refusjons- og returpolicy varer i 30 dager. Hvis det har gått 30 dager siden ditt kjøp, kan vi ikke tilby deg full refusjon eller bytte.

For å være kvalifisert for en retur, må varen din være ubrukt og i samme stand som da du mottok den. Den må også være i den originale emballasjen.

Flere typer varer kan ikke returneres. Forringbare varer som mat, blomster, aviser eller magasiner kan ikke returneres. Vi aksepterer heller ikke produkter som er intime eller sanitære varer, farlige materialer eller brennbare væsker eller gasser.

Ytterligere varer som ikke kan returneres:

Nedlastbare programvareprodukter. For å fullføre returen, krever vi en kvittering eller bevis på kjøp.

Vennligst ikke send ditt kjøp tilbake til produsenten.

Det er visse situasjoner der bare delvise refusjoner gis:

Enhver vare som ikke er i sin opprinnelige tilstand, er skadet eller mangler deler av grunner som ikke skyldes vår feil. Enhver vare som returneres mer enn 30 dager etter levering. Parter Selgeren er Videomakeriet.no, Kongens gate 3
7011 Trondheim, og omtales heretter som selger/selger.

Kjøperen er forbrukeren som legger inn bestillingen, og omtales videre som kjøper/kjøper.

Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den sendes fra selgeren til kjøperen.

Hvis kjøperen bruker et kreditt- eller debetkort for betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura utstedes fakturaen til kjøperen når varene sendes. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterskuddsfaktura.

Levering Levering anses å ha funnet sted når kjøperen eller hans representant har mottatt varen.

Hvis ingen leveringstid er angitt i bestillingsløsningen, må selgeren levere varene til kjøperen uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Varene må leveres til kjøperen, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Refusjoner Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøperen avbryte kjøpet av varene i samsvar med Angrerettloven.

Kjøperen må varsle selgeren om bruk av angreretten innen 14 dager etter at fristen begynner å løpe. Fristen omfatter alle kalenderdager. Hvis fristen faller på en lørdag, helligdag eller helligdager, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom meldingen sendes før fristen utløper. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er utøvd, og meldingen skal derfor gis skriftlig (angreskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer, vil angrefristen begynne å løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt. Hvis det selges abonnement, eller avtalen omfatter jevnlig levering av identiske varer, begynner fristen å løpe fra dagen etter at første forsendelse er mottatt. Hvis kjøpet består av flere leveranser, vil angrefristen begynne å løpe fra dagen etter at siste leveranse er mottatt. Angrefristen forlenges til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen hvis selgeren ikke har informert selgeren før avslutningen av avtalen at det er en angrerett og et standardisert angrerskjema. Det samme gjelder ved manglende informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for bruk av angreretten. Hvis selgeren sørger for å gi informasjonen i løpet av disse 12 månedene, utløper likevel angrefristen 14 dager etter den dagen kjøperen mottok informasjonen.

Når angreretten brukes, må varen returneres til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøperen dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selgeren har unnlatt å opplyse om at kjøperen må dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke kreve et gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøperen kan prøve eller teste varene på en forsvarlig måte for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten går tapt. Hvis undersøkelsen eller testingen av varene går utover det som er rimelig og nødvendig, kan kjøperen holdes ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at selgeren har mottatt melding om kjøperens beslutning om å bruke angreretten. Selgeren har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøperen har fremlagt dokumentasjon på at varene er returnert.

Feil ved produktet – kjøperens rettigheter og klagefrist Hvis det er en feil ved varene, må kjøperen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde vært oppdaget, varsle selgeren om at han eller hun ønsker å påberope seg feilen. Kjøperen har alltid klaget i tilstrekkelig tid hvis det skjer innen 2 måneder fra tidspunktet feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Klager kan ikke fremsettes senere enn to år etter at kjøperen overtok varen. Hvis produktet eller deler av det er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en feil, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i samsvar med reglene i Forbrukerkjøpsloven, kapittel 6, holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Klager til selgeren skal fremsettes skriftlig.

Retting eller omlevering Kjøperen kan velge mellom å kreve at feilen rettes eller levering av tilsvarende varer. Selgeren kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller medfører urimelige kostnader for selgeren. Retting eller omlevering må skje innen rimelig tid. Prinsipielt har selgeren ikke rett til å foreta mer enn to rettingsforsøk for samme mangel.

Prisavslag Kjøperen kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom redusert og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Hvis det foreligger særlige grunner til det, kan prisavslaget i stedet settes lik betydningen av mangelen for kjøperen.

Heving Hvis varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig.

Du vil være ansvarlig for å betale for dine egne fraktkostnader for å returnere varen. Fraktkostnader refunderes ikke. Hvis du mottar en refusjon, vil kostnaden for returfrakt bli trukket fra refusjonen.

Ombooking og avbestilling: Dersom du trenger å ombooke eller avbestille din booking, ber vi deg om å gi oss beskjed så tidlig som mulig. Ombooking kan gjøres til og med dato for avtalt leieperiode. Avbestilling kan gjøres kostnadsfrist fram til 24 timer før avtalt tidspunkt. Dersom avbestillingen skjer under 24 timer før avtalt tidspunkt vil halve beløpet for avtalen faktureres. 

Avtaler om konfliktløsning Klager må rettes til selgeren innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene må forsøke å løse eventuelle tvister på en god måte. Hvis dette ikke lykkes, kan kjøperen kontakte Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Den europeiske kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å klage. Dette er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen registreres her: http://ec.europa.eu/odr.

Trenger du hjelp? Kontakt oss på https://www.videomakeriet.no/kontakt/ for spørsmål knyttet til refusjon.

Ikke glem å følge oss da!